A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT HỌC SINH CHƯA HOÀN THÀNH NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT HỌC SINH CHƯA HOÀN THÀNH NĂM HỌC 2021-2022

   PHÒNG GDĐT AN PHÚ              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH A VĨNH LỘC                                   Độc lập – Tự do –Hạnh phúc.

      Số…../KH-THAVL                            Vĩnh Lộc, ngày 06 tháng 04 năm 2022

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Về việc khảo sát đối vơi học sinh chưa hoàn thành

Năm học: 2021-2022

Căn cứ biên bản kiểm tra công tác tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh tiểu học năm học 2021-2022 của Phòng giáo dục và Đào tạo An Phú về việc kiểm tra công tác chuyên môn;

Căn cứ chỉ đạo của Hiệu trưởng trường tiểu học A Vĩnh Lộc trong phiên họp ngày 28/03/2022 về việc khảo sát học sinh chưa hoàn thành từ nay đến cuối năm học;

Căn cứ kết quả kiểm tra cuối học kì I năm học 2021-2022 của đơn vị.

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị.

Nay trưởng tiểu học A Vĩnh Lộc xây dựng kế hoạch khảo sát đối với học sinh chưa hoàn thành từ nay đến cuối năm học 2021-2022 như sau:

I.MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU

1.Mục đích

Nhằm nắm bắt cụ thể chất lượng học tập của học sinh từng lớp, nắm được năng lực học tập của từng đối tượng học sinh từ đó có kế hoạch dạy học phù hợp hiệu quả.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, đánh giá đúng thực chất năng lực của từng đối tượng học sinh, đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông cũng như chuẩn kiến thức kĩ năng của từng môn học và hoạt động giáo dục.

2.Yêu cầu

Giáo viên chủ nhiệm cần rà soát nắm bắt chính xác, cụ thể năng lực học tập của từng đối tượng học sinh lớp mình.

Phân loại học sinh chưa hoàn thành theo từng lĩnh vực bồi dưỡng về kiến thức, kĩ năng.

Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng học sinh để giúp học sinh tiếp cận và nắm bắt được nội dung kiến thức chương trình của từng môn học và hoạt động giáo dục.

Lựa chọn hình thức khảo sát nhẹ nhàng phù hợp với từng đối tượng học sinh chưa hoàn thành, không tạo áp lực cho học sinh cũng như phụ huynh.

II.NỘI DUNG

1.Đối tượng khảo sát

Tất cả học sinh chưa hoàn thành của từng lớp

2.Nội dung, kiến thức khảo sát

Giáo viên căn cứ vào tình hình thực tế của lớp để lựa chọn nôi dung khảo sát phù hợp với từng đối tượng học sinh. Không ra đề khảo sát chhung chung, đại trà không sát với học sinh.

Đối với khối 1-2: Khảo sát môn Tiếng Việt bao gồm đọc và viết.

Đối với khối 3-4-5: Khảo sát 2 môn Tiếng Việt và Toán. Trong đó:

+Tiếng Việt: Khảo sát phần đọc và viết chính tả.

+Toán: Lựa chọn nội dung, thức cơ bản cốt lõi theo từng mạch kiến thức tính đến thời điểm hiện tại để khảo sát. Tập trung vào mạch kiến thức số học.

Mỗi bài khảo sát được tính thang điểm 10.

3.Hình thức khảo sát

Học sinh lớp nào khảo sát lớp đó. Giáo viên chủ nhiệmra đề khảo sát và chọn thời điểm thích hợp cho các em khảo sát ngay tại lớp học.

4.Lịch khảo sát

Tháng 04/2022: Khảo sát từ ngày 11/04/2022 đến ngày 15/04/2022.

Tháng 05/2022: Khảo sát từ ngày 16/05/2022 đến ngày 20/05/2022.

Tháng 06/2022: Khảo sát từ ngày 20/06/2022 đến ngày 24/06/2022.

Tháng 07/2022: Khảo sát từ ngày 18/07/2022 đến ngày 22/07/2022.

*Lưu ý: Tùy vào tình hình thực tế của đơn vị mà lịch khảo sát có thay đổi.

5.Chế độ báo cáo

Sau khi khảo sát xong, các lớp báo cáo kết quả khảo sát về tổ trưởng chuyên môn tổng hợp. Tổ trưởng chuyên môn từng tổ báo cáo về ban giám hiệu ( Bộ phận chuyên môn) sau khi kết thức khảo sát tối đa 1 tuần.

Tổ trưởng báo cáo kết quả khảo sát theo mẫu ( đính kèm) về Ban giám hiệu hạn chót ngày 22/04/2022.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Đối với Ban giám hiệu

Theo dõi, kiểm tra xuyên suốt quá trình khảo sát của các lớp. Điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp với tình hình thực tế thông qua kết quả khảo sát.

Lưu trữ hồ sơ khảo sát của các tổ chuyên môn.

2.Đối với tổ trưởng chuyên môn

Xây dựng kế hoạch khảo sát chung cho tổ mình phụ trách.

Tổng hợp kết quả khảo sát và báo cáo về Ban giám hiệu kịp thời đúng thời gian quy định.

Chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp, hiệu quả với tình hình của tổ.

3.Đối với giáo viên chủ nhiệm

Ra đề khảo sát, chấm bài và báo cáo về tổ trưởng đúng quy định.

Điều chỉnh kế hoạch dạy học, kế hoạch bồi dưỡng học sinh chưa hoàn thành cho phù hợp với tình hình của lớp.

Kịp thời báo cáo, đề xuất những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trên đây là kế hoạch khảo sát học sinh chưa hoàn thành cửa trường tiểu học A Vĩnh Lộc./.

   BAN GIÁM HIỆU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

          Lê Thành Tú

   PHÒNG GDĐT AN PHÚ              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ / KHỐI………                                          Độc lập – Tự do –Hạnh phúc.

      Số…../BC-CM                                     Vĩnh Lộc, ngày     tháng    năm 2022

 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Kì khảo sát: Ngày …./…../2022

Tổ/ khối:…..

STT

Tên học sinh khảo sát

Lớp

Điểm khảo sát

Ghi chú

Tiếng Việt

Toán

 

Đọc

Viết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng kết danh sách này có …..học sinh được khảo sát. Trong đó:

-Tổng số học sinh khảo sát môn Tiếng Việt: ….. học sinh

-Kết quả:

+Điểm từ 5 trở lên có…..học sinh

+Điểm dưới 5 có …… học sinh

-Tổng số học sinh khảo sát môn Toán: ….. học sinh

-Kết quả:

+Điểm từ 5 trở lên có…..học sinh

+Điểm dưới 5 có …… học sinh

-Số học sinh cần tiếp tục bồi dưỡng thêm là…… học sinh ( kèm danh sách ).

-Số học sinh không cần bồi dưỡng thêm là …….học sinh ( kèm danh sách )

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH TIẾP TỤC BỒI DƯỠNG THÊM

STT

Họ và tên học sinh

Lớp

Lĩnh vực bồi dưỡng

Ghi chú

Tiếng Việt

Toán

Đọc

Viết

Kiến thức

Kĩ năng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG CẦN BỒI DƯỠNG THÊM

STT

Họ và tên học sinh

Lớp

Ghi chú

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây là báo cáo kết quả khảo sát đối với học sinh chưa hoàn thành đợt … của tổ khối…../.

     TỔ TRƯỞNG

 

 

………………………..

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường Tiểu học A Vĩnh Lộc
Nguồn:Kế hoạch Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết